HG 1850/2006

HG 1850/2006
NORME METODOLOGICE din 21 decembrie 2006 de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 28 decembrie 2006

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, conţin prevederi pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumita în continuare lege.

ART. 1
(1) Cota contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumit în continuare Fondul de garantare, datorată de angajatori potrivit art. 7 alin. (1) din lege, se aplica asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariaţii încadraţi în temeiul unui contract individual de munca încheiat pentru norma intreaga sau cu timp parţial sau a unui contract de munca la domiciliu, de munca temporară sau de ucenicie la locul de munca, indiferent de durata acestora.
(2) Fondul total de salarii brute lunare prevăzut la alin. (1) include:
a) salariile de baza;
b) salariile de baza aferente personalului roman trimis în misiune permanenta în străinătate, corespunzătoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţara;
c) sporurile, adaosurile şi indemnizaţiile;
d) salariile de merit;
e) sumele realizate prin plata cu ora, garzile, indemnizaţiile clinice;
f) stimulentele şi premiile de orice fel care se plătesc din fondul de salarii;
g) indemnizaţiile pentru concediul de odihna;
h) indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de munca, suportate de angajatori, conform legii, din fondul de salarii;
i) orice alte sume plătite din fondul de salarii, cu excepţia compensaţiilor acordate în condiţiile legii şi ale contractului colectiv de munca, salariaţilor concediati pentru motive care nu ţin de persoana lor.
ART. 2
Fondul total de salarii brute lunare realizate asupra căruia angajatorii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) din lege datorează contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj diminuata potrivit art. 7 alin. (2) din lege, este cel prevăzut la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de munca, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3
(1) Diminuarea cotei de contribuţie, prevăzută la art. 7 alin. (2) din lege, nu se aplica contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă următoarelor categorii de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj:
a) funcţionari publici şi alte categorii persoane care desfăşoară activităţi pe baza actului administrativ de numire;
b) persoane care isi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;
c) soldati şi gradati voluntari;
d) persoane care au raport de munca în calitate de membru cooperator;
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii şi care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d) sau la art. 1 alin. (1).
(2) Cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care se aplica asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele prevăzute la alin. (1), este cea prevăzută de art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de munca, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 4
(1) Nivelul anual al cheltuielilor de gestionare a Fondului de garantare, prevăzute la art. 12 din lege, se stabileşte în limita a 5% din resursele financiare ale Fondului de garantare, constituite potrivit art. 5 alin. (1) din lege.
(2) Cheltuielile prevăzute la art. 12 din lege constau în:
a) cheltuieli curente;
b) cheltuieli de capital.
ART. 5
(1) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din lege sunt aferente perioadei de 3 luni calendaristice prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege, perioada care este anterioară lunii în care se solicita acordarea drepturilor.
(2) Creanţele salariale prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din lege se nasc la data încetării contractului individual de munca şi sunt aferente ultimelor 12 luni lucrate înainte de aceasta data.
ART. 6
Contribuţiile sociale datorate de angajatorii în stare de insolventa, potrivit art. 13 alin. (2) din lege, sunt contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
ART. 7
(1) În situaţia în care creanţele salariaţilor angajatorului în stare de insolventa sunt anterioare lunii în care s-a deschis procedura insolventei, perioada de 3 luni calendaristice prevăzută la art. 15 alin. (1) din lege preceda datei deschiderii procedurii.
(2) În situaţia în care creanţele salariaţilor angajatorului în stare de insolventa sunt ulterioare lunii în care s-a deschis procedura insolventei, perioada prevăzută la art. 15 alin. (1) din lege succeda datei deschiderii procedurii.
ART. 8
Creanţele salariale solicitate în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (3) din lege se suporta pe perioada rămasă pana la expirarea perioadei prevăzute la art. 15 alin. (1) din lege.
ART. 9
(1) Cererile prevăzute la art. 19 din lege se întocmesc după modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme şi se depun la agenţia judeteana pentru ocuparea forţei de munca sau a municipiului Bucureşti, denumita în continuare agenţie teritorială, în a carei raza se afla sediul, domiciliul sau resedinta angajatorului.
(2) În cazul angajatorului transnational în stare de insolventa, cererile prevăzute la alin. (1) se vor depune la agenţia teritorială în a carei raza isi desfăşoară activitatea salariaţii care prestează în mod obişnuit munca pe teritoriul României.
ART. 10
(1) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege trebuie însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe hotărârea Judecătorească definitiva de deschidere a procedurii de insolventa;
b) copie de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parţiale sau totale a dreptului de administrare;
c) situaţia creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege, întocmită de administrator sau lichidator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme;
d) copii de pe pontajele care atesta prestarea muncii de către salariaţi în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege, pentru creanţele salariale prevăzute la art. 13 lit. a) şi e) din lege;
e) copii de pe statele de plata care atesta existenta creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege;
f) copie de pe contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolventa;
g) copii de pe contractele individuale de munca ale salariaţilor care au suferit accidente de munca sau boli profesionale;
h) copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acorda, potrivit legii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca datorată accidentelor de munca şi bolilor profesionale;
i) copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de munca, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competenta;
j) copii de pe formularele de declarare finala a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competenta;
k) copii de pe fişele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de munca au încetat în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege.
(2) În cazul angajatorului transnational în stare de insolventa, cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege trebuie însoţită de o copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege precum şi de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-k);
(3) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) precum şi de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolventa, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariaie.
(4) În cazul angajatorului transnational în stare de insolventa, cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoţită de o copie de pe hotărârea judecătorească prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege, de documentul prevăzut la alin. (1) lit. b) precum şi de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolventa, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-k) se depun de administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolventa, la solicitarea scrisă formulată de agenţia teritorială competenta potrivit art. 9.
ART. 11
(1) Creanţele salariale avute în vedere la întocmirea situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), în valoare neta, rezulta din evidentele contabile ale angajatorului în stare de insolventa.
(2) În situaţia în care contractele individuale de munca şi/sau contractele colective de munca încheiate de salariaţi cu angajatorii în stare de insolventa prevăd expres obligaţia plăţii în natura a unei părţi din salariu iar executarea întocmai nu este posibila, obligaţia se va transforma în echivalent banesc.
(3) Creanţele salariale exprimate în valuta vor fi transformate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Nationala a României existent la data deschiderii procedurii de insolventa.
(4) Administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolventa isi asuma răspunderea pentru corectitudinea întocmirii situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) şi pentru veridicitatea datelor înscrise în aceasta.
ART. 12
Soluţionarea cererilor prevăzute la art. 19 din lege se face în termen de 45 de zile de la data înregistrării acestora la agenţia teritorială competenta, stabilită potrivit art. 9.
ART. 13
(1) În situaţia în care se constata îndeplinirea de către angajator a condiţiilor prevăzute la art. 2 din lege, agenţia teritorială va emite dispoziţia prevăzută la art. 21 alin. (1) din lege.
(2) Prin dispoziţia prevăzută la alin. (1), întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, agenţia teritorială va stabili, pe baza situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), cuantumul creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru fiecare dintre salariaţii angajatorului în stare de insolventa.
ART. 14
(1) În cazul în care cuantumul creanţelor salariale aferente unui salariat, care rezulta din situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mic de 3 salarii medii brute pe economie, cuantumul creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu cel evidenţiat în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c)
(2) În cazul în care cuantumul creanţelor salariale aferente unui salariat, care rezulta din situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), este mai mare de 3 salarii medii brute pe economie, cuantumul creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare va fi egal cu 3 salarii medii brute pe economie.
ART. 15
(1) În situaţia în care se constata neîndeplinirea de către angajator a condiţiilor prevăzute la art. 2 din lege, agenţia teritorială va emite dispoziţia prevăzută la art. 21 alin. (3) din lege.
(2) Prin dispoziţia prevăzută la alin. (1), întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme, agenţia teritorială va respinge motivat cererile formulate potrivit art. 19 alin. (1) sau (2) din lege.
ART. 16
Dispoziţiile emise de agenţiile teritoriale prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (3) din lege pot fi contestate de persoanele interesate la instanta judecătorească competenta potrivit legii.
ART. 17
(1) Creanţele salariale suportate din Fondul de garantare se vor achită în lei, într-o singura transa, prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizaţia de şomaj.
(2) Plata creanţelor prevăzute la alin. (1) se va face salariaţilor angajatorului în stare de insolventa sau persoanelor împuternicite de aceştia, stabilite prin procura specială, autentificată potrivit legii.
ART. 18
Pentru subvenţia de la bugetul de stat acordată potrivit art. 29 alin. (3) din lege, trezoreria statului nu va calcula dobânzi.
ART. 19
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentele nomne.


ANEXA 1
-------
la norme
--------

Către,
Agenţia pentru ocuparea forţei de munca
judeţului _________ / municipiului Bucureşti


CERERE
pentru stabilirea cuantumului şi plata creanţelor ce se suporta
din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

În temeiul prevederilor art. 19 alin. ... din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumita în continuare lege, persoana fizica / persoana juridică / dl.(dna). / organizaţia ............., cu sediul / domiciliul / resedinta în ........ str. ..........., nr. .... bl. ..... sc. ..... et. .... ap. ......, judeţul /sectorul .........., în calitate de administrator / lichidator / salariat(a) / reprezentant al salariaţilor angajatorului în stare de insolventa .......... cu sediul / domiciliul / resedinta în ........, str. ......... nr. ....., bloc ..., sc. ... et. ... ap. .... judeţul / sectorul ........, va solicit sa procedati la stabilirea cuantumului şi la plata creanţelor ce se suporta din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Anexăm prezentei cereri următoarele documente:*)
[] copie de pe hotărârea judecătorească definitiva de deschidere a procedurii de insolventa;
[] copie de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parţiale sau totale a dreptului de administrare;
[] copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege;
[] copie de pe notificarea adresată administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolventa, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanţelor salariale;
[] situaţia creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege, întocmită de administrator sau lichidator;
[] copii de pe pontajele care atesta prestarea muncii de către salariaţi în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege, pentru creanţele salariale prevăzute la art. 13 lit. a) şi e) din lege;
[] copii de pe statele de plata care atesta existenta creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege;
[] copie de pe contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolventa;
[] copii de pe contractele individuale de munca ale salariaţilor care au suferit accidente de munca sau boli profesionale;
[] copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acorda, potrivit legii, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca datorată accidentelor de munca şi bolilor profesionale;
[] copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de munca, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competenta;
[] copii de pe formularele de declarare finala a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competenta;
[] copii de pe fişele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de munca au încetat în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din lege.


Data Semnatura solicitantului,
--------------
*) Se bifeaza cu V casutele corespunzătoare documentelor anexate de solicitant.ANEXA 2
-------
la norme
--------
Angajatorul în stare de insolventa:
Sediul / adresa:

SITUAŢIA*)
creanţelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13
alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 din Legea nr. 200/2006 privind
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata
creanţelor salariale

──┬──────────┬──────┬──────┬───────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ CREANŢE SALARIALE **) │ │
│ │ │ │ │aferente perioadelor prevăzute la art. 13 │ │
│ │ │ │ │ alin. (1) lit. b) şi/sau art. 15 │ │
│ │ │ │ Data │ (lei) │ │
N │ Numele şi│C.N.P.│Adresa│ ince- ├────────┬────────┬──────────────────┬─────────┤ TOTAL │
r.│prenumele │ │ │tarii │ │ │ │Compen- │Plati │creanţe/│
│salari- │ │ │rapor- │ │ │ │satii │compen- │salariat│
c │ atului │ │ │turilor│ Luna...│ Luna...│Luna... │băneşti │satorii │ (lei) │
r │ │ │ │ de ├──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤restante │restante │(total │
t.│ │ │ │munca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(art. 13 │(art. 13 │coloane │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alin. (1)│alin. (1)│ 5-15) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lit. b) │lit. c) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din lege)│din lege)│ │
──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5 │6 │7 │ 8│ 9│10│11│12│13│ 14 │ 15 │ 16 │
──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
──┼──────────┼──────┼──────┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼─────────┼────────┤
──┴──────────┴──────┴──────┴───────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────────┴─────────┼────────┤
TOTAL GENERAL (lei) │ │
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

Data întocmirii:

Administrator/ lichidator

LEGENDA:
---------
5 = Salarii restante (art. 13 alin. (1) lit. a) din lege)
6 = Compensaţii restante (art. 13 alin. (1) lit. d) din lege)
7 = Indemnizaţii restante (art. 13 alin. (1) lit. e) din lege)

8 = Salarii restante (art. 13 alin. (1) lit. a) din lege)
9 = Compensaţii restante (art. 13 alin. (1) lit. d) din lege)
10 = Indemnizaţii restante (art. 13 alin. (1) lit. e) din lege)

11 = Salarii restante (art. 13 alin. (1) lit. a) din lege)
12 = Compensaţii restante (art. 13 alin. (1) lit. d) din lege)
13 = Indemnizaţii restante (art. 13 alin. (1) lit. e) din lege)

------------
*) Administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolventa
isi asuma răspunderea pentru corectitudinea întocmirii prezentei situaţii
şi pentru veridicitatea datelor înscrise în aceasta.
**) Creanţele salariale avute în vedere la întocmirea prezentei situaţii,
în valoare neta, rezulta din evidentele contabile ale angajatorului în stare
de insolventa.

ANEXA 3
-------
la norme
--------

Agenţia pentru ocuparea forţei de munca
a judeţului_________/ municipiului Bucureşti


DISPOZIŢIE*)
nr._____din________

privind stabilirea cuantumului şi plata creanţelor ce se
suporta din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale


Agenţia pentru ocuparea forţei de munca ......., reprezentată prin director executiv ............, numit în baza Ordinului/Deciziei nr. ......., având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumita în continuare lege, constatând îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 2 din lege,

DISPUNE:

Art. 1 - Se stabileşte dreptul la plata creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege, pentru salariaţii angajatorului în stare de insolventa ......... cu sediul / domiciliul / resedinta în ..........., str. ......., nr. ...., bloc ....... sc. ......, et. ....., ap. ...... judeţul / sectorul ......, având codul de identificare fiscală ............
Art. 2 - Suma totală a creanţelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, pentru fiecare salariat al angajatorului în stare de insolventa, este prevăzută în Anexele nr. .....-..... .
Art. 3 - Cuantumul total al creanţelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, pentru salariaţii angajatorului în stare de insolventa, rezultând din însumarea cuantumurilor prevăzute la art. 2 este de ....... lei.
Art. 4 - Cuantumul salariul mediu brut pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistica în luna în care s-a deschis procedura insolventei este de ........... lei.
Art. 5 - În situaţia prevăzută la art. 17 din lege, prezenta dispoziţie constituie titlu de creanta, care devine titlu executoriu la data la care expira termenul de plata.
Art. 6 - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta competenta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările şi completările ulterioare.


Director executiv,
....................
------------
*) Prezenta dispoziţie, împreună cu anexele, se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de munca, exemplarul 2 se comunica administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolventa iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plati.
O copie de pe prezenta dispoziţie, însoţită de anexa corespunzătoare, se comunica fiecăruia dintre salariaţii angajatorului în stare de insolventa cărora li s-a stabilit dreptul la plata creanţelor salariale.

Agenţia pentru ocuparea forţei de munca
a judeţului ......../ municipiului Bucureşti


Anexa nr._____
la Dispoziţia nr._____din_________

Cuantumul creanţelor suportate din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

┌─────────────┬──────┬──────┬───────────────────────────┬──────────────────────┐
│Numele şi │C.N.P.│Adresa│ Cuantumul creanţelor │ Suma totală a │
│prenumele │ │ │salariatului angajatorului │ creanţelor suportate│
│salariatului │ │ │ în stare de insolventa, │ din Fondul de │
│angajatorului│ │ │ prevăzut la poziţia │garantare pentru plata│
│în stare de │ │ │nr. ..... din situaţia │ creanţelor │
│insolventa │ │ │ întocmită de administrator│ salariale**) │
│ │ │ │ sau lichidator *) │ │
├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
├─────────────┼──────┼──────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
└─────────────┴──────┴──────┴───────────────────────────┴──────────────────────┘

---------
*) Conform situaţiei întocmite şi depuse de administrator sau lichidator,
potrivit art. 10 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare
pentru plata creanţelor salariale.
**) Suma totală a creanţelor salariale suportate din Fondul de garantare nu
poate depăşi cuantumul a 3 salarii medii brute pe economie, pentru fiecare
salariat.

Cuantumul salariul mediu brut pe economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistica în luna în care s-a deschis procedura insolventei este de ....... lei.


ANEXA 4
-------
la norme
--------

Agenţia pentru ocuparea forţei de munca
a judeţului_________/ municipiului Bucureşti

DISPOZIŢIE*)

nr._____din__________

privind respingerea cererii pentru stabilirea cuantumului şi
plata creanţelor ce se suporta din Fondul de garantare pentru plata
creanţelor salariale

Agenţia pentru ocuparea forţei de munca ........, reprezentată prin director executiv ................., numit în baza Ordinului/Deciziei nr........, având în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, denumita în continuare lege,

DISPUNE:

Art. 1 - Se respinge cererea înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de munca sub nr. ..... / ...... pentru stabilirea cuantumului şi plata creanţelor salariale cuvenite salariaţilor angajatorului ........... cu sediul / domiciliul / resedinta în ............, str. ............., nr. ......, bloc ......., sc. ......., et. ...., ap. ....., judeţul / sectorul ...... .
Art. 2 - Motivul respingerii cererii îl constituie neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 din lege.
Art. 3 - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta competenta potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările şi completările ulterioare.


Director executiv,

*) Se întocmeşte în 2 (doua) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de munca iar exemplarul 2 se înmânează solicitanţilor prevăzuţi la art. 19 alin. (1) şi (2) din lege.
------------