Buletin informativ

Conform art. 5 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

 

Agenția Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita este instituție publică, cu personalitate juridică, in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca .

              AJOFM Ialomita implementeaza la nivel judetean masurile de prevenire a șomajului, protecția socialã a persoanelor neîncadrate în muncã, organizeazã și coordoneazã activitatea de ocupare și de formare profesionalã a forței de muncã.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor, agentia coopereazã cu autoritãțile administrației publice locale, cu organizațiile guvernamentale, cu societatea civilã, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum și cu partenerii sociali.

            AJOFM Ialomita are în subordine următoarele unități fara personalitate juridică:

    - Agentia Locala Slobozia;

    - Puncte teritoriale de lucru in localitatile Urziceni, Tandarei si Fetesti

  

 Pentru realizarea obiectivelor sale, AJOFM Ialomita realizeaza, în principal, următoarele activitati:

a)informarea și consilierea profesionalã;


b) medierea muncii;


c) formarea profesionalã;


d) consultanța și asistența pentru începerea unei activitãți independente sau pentru inițierea unei afaceri;


e) completarea, în condițiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizația de șomaj și care se angajeazã pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare;


f) stimularea mobilitãții forței de muncã;


g) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncã a șomerilor;


h) stimularea angajatorilor care încadreazã în muncã persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã;


i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forței de muncã;


j) efectuarea plãții drepturilor de protecție socialã ce se suportã din bugetul asigurãrilor de șomaj, potrivit legii;


k) efectuarea plãții creanțelor salariale ce se suportã din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, în limitele și în condițiile prevãzute de lege.

 

AJOFM Ialomita indeplineste si alte atributii prevazute de lege.

 

 

I.                   Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice

 

·         H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului ANOFM

·         Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea ANOFM, republicată

·         Regulamentul de Organizare și Funcționare al AJOFM IALOMITA 2014

 

 

II.                Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare,

programul de audiențe al instituției publice

 

      Director  Executiv

                  Compartiment Juridic si relatii cu publicul

                  Compartiment Audit public intern

                  Compartiment resurse umane, salarizare, comunicare si secretariatul Consiliului Consultativ

                  Compartiment EURES

                  Compartiment Control, indeplinirea masurilor asiguratorii si executare silita a debitorilor

                             

      Director Executiv Adjunct

      Agentia locala

      Compartiment Achizitii publice, administrativ, protectia muncii si PSI ;

      Compartiment executie bugetara, financiar, contabilitate si administrare fond garantare pentru plata creantelor salariale ;

Compartiment formare profesionala

Compartiment analiza pietei muncii, programe de ocupare si implementare masuri active ;

Compartiment relatii cu angajatorii ;

Compartiment economie sociala ;

Compartiment monitorizare proiecte finantate din FSE, informatica si managementul bazelor de date ;

                 

 

Atribuțiile comaprtimentelor din cadrul AJOFM Ialomita sunt prevăzute în Regulamentul de

Organizare și Funcționare.

 

 

III.             Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale

funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

Zaharia Liliana – consilier superior

Compartiment Resurse Umane, Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ

IV.             Coordonatele de contact ale instituției publice, respectiv: denumire, sediul, numerele de

telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet.

Sediul Central:

Strada Lacului, nr.10, etaj 3, Slobozia, judet Ialomita  

 

Programul de audiențe al instituției publice

 

Director executiv – luni intre orele 10-12

Director executiv adjunct – miercuri intre orele 11-13

 

Website:

http://www.ialomita.anofm.ro  

Email de contact:

ajofm@il.anofm.ro

ajofm@il.anofm.ro – adresa de corespondență cu reprezentanții mass-media

Telefon/Fax:

AJOFM Ialomita

Secretariat

0243.231809

0243.230999

0243.231785 fax

Agentia locala Slobozia 

Sef serviciu

0243.230224

Punct de lucru Urziceni

0243.257372

Punct de lucru Tandarei

0243.273508

Punct de lucru Fetesti

0243.363200

 

 

V.                Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

 

Site- ul www.ialomita.anofm.ro/ informatii publice

 

 

 

 

 

VI.             Programele și strategiile proprii.

 

-Program de ocupare pentru anul 2018

-Planul de Formare Profesională pentru anul 2018

-Situația statistică a șomajului, înregistrat la nivel judetean- lunar

-Situația locurilor de muncă vacante, disponibile la nivel judetean- zilnic

 

 

VII.          Lista cuprinzând documentele de interes public

 

-Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea ANOFM

-Structura organizatorică

-Programul de audiențe al conducerii AJOFM

-Declarațiile de avere și de interese ale personalului

-Anunțurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum și condițiile de participare și selecție specifice cerute la concursurile organizate, potrivit legii, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul ANOFM

-Situații și raportări specifice pieței muncii

-Informațiile publicate pe site-ul AJOFM Ialomita

-Bilanțul contabil

-Structura bugetului

-Materiale informative elaborate de AJOFM Ialomita

-Acte normative în domeniul de activitate al ANOFM

-Raport anual de activitate

 

 

VIII.       Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

 

 

-          Program de control măsuri active- proceduri

-          Planul anual de formare profesională

-          Prognoza cursurilor de formare profesională

-          Stadiul lunar al realizării planului de formare profesională

-          Raportul anual al activității AJOFM Ialomita

-          Programul anual de ocupare a forței de muncă

-          Situația zilnica a locurilor de muncă vacante

-          Situația lunară statistică a șomajului înregistrat

-          Situația lunară operativă a șomajului înregistrat

-          Situatia  burselor locurilor de muncă

-          Realizările, la sfârșitul fiecărui trimestru, ale programului anual de ocupare a forței de muncă.

a)                  Planul anual de audit public intern

b)                 Raportul anual al activitatii de audit public intern 

c)                  Comunicate de presa

-           Materiale informative privind piata muncii

-          Raport privind accesul la informatiile de interes public

-          Buletin informativ care cuprinde informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit legii;

-          Documente in vederea angajării, încetării raporturilor de serviciu și de muncă în agenție, adeverințe;

-          Formulare europene E 301, E 302, E 303, U1, U2, U9, U0013.

 

 

IX.             Modalitățle de contestare a decizieie instituției publice în situația în care persoana se

consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, actualizată

 

 

ART. 21

    (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

    (2) Impotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de către persoana lezata.

    (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cat și menționarea sancțiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

    ART. 22

    (1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7(  Autoritățile și instituțiile publice au obligația sa răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgenta solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informatiei solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile).

    (2) Instanta poate obliga autoritatea sau instituția publica sa furnizeze informațiile de interes public solicitate și sa plătească daune morale și/sau patrimoniale.

    (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

    (4) Decizia Curții de apel este definitiva și irevocabilă.

    (5) Atât plângerea, cat și apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta și sunt scutite de taxa de timbru.