Buletin informativ

Conform art. 5 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

 

Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita este instituţie publică, cu personalitate juridică, in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca .

              AJOFM Ialomita implementeaza la nivel judetean masurile de prevenire a şomajului, protecţia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizează şi coordonează activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor, agentia cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilă, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum şi cu partenerii sociali.

            AJOFM Ialomita are în subordine următoarele unităţi fara personalitate juridică:

    - Agentia Locala Slobozia;

    - Puncte teritoriale de lucru in localitatile Urziceni, Tandarei si Fetesti

  

 Pentru realizarea obiectivelor sale, AJOFM Ialomita realizeaza, în principal, următoarele activitati:

a)informarea şi consilierea profesională;


b) medierea muncii;


c) formarea profesională;


d) consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;


e) completarea, în condiţiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajează pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare;


f) stimularea mobilităţii forţei de muncă;


g) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor;


h) stimularea angajatorilor care încadrează în muncă persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;


i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă;


j) efectuarea plăţii drepturilor de protecţie socială ce se suportă din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit legii;


k) efectuarea plăţii creanţelor salariale ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.

 

AJOFM Ialomita indeplineste si alte atributii prevazute de lege.

 

 

I.                   Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice

 

·        H.G. nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului ANOFM

·        Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea ANOFM, republicată

·        Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al AJOFM IALOMITA 2014

 

 

II.                Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,

programul de audienţe al instituţiei publice

 

      Director  Executiv

                  Compartiment Juridic, relatii cu publicul, comunicare si secretariatul CC

                  Compartiment Audit public intern

                  Compartiment resurse umane si salarizare

                  Compartiment EURES

                  Compartiment Control, indeplinirea masurilor asiguratorii si executare silita a debitorilor

                             

      Director Executiv Adjunct

      Agentia locala  

      Birou Gestiune Buget

                  Compartiment Achizitii publice, administrativ, protectia muncii si PSI ;

                  Compartiment executie bugetara, financiar, contabilitate si administrare fond garantare pentru plata creantelor salariale ;

Compartiment formare profesionala

Compartiment analiza pietei muncii, programe de ocupare si implementare masuri active ;

Compartiment relatii cu angajatorii ;

Compartiment informatica si managementul bazelor de date

Compartiment monitorizare proiecte finantate din FSE

                 

 

Atribuţiile comaprtimentelor din cadrul AJOFM Ialomita sunt prevăzute în Regulamentul de

Organizare şi Funcţionare.

 

 

III.             Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale

funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

Dobrin Aura – consilier juridic

Compartiment Juridic, relatii cu publicul, comunicare si secretariatul Consiliului Consultativ

IV.              Coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumire, sediul, numerele de

telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet.

Sediul Central:

Strada Lacului, nr.10, etaj 3, Slobozia, judet Ialomita  

 

Programul de audienţe al instituţiei publice

 

Director executiv – luni intre orele 10-12

Director executiv adjunct – miercuri intre orele 11-13

 

Website:

http://www.ialomita.anofm.ro  

Email de contact:

ajofm@il.anofm.ro

ajofm@il.anofm.ro – adresa de corespondenţă cu reprezentanţii mass-media

Telefon/Fax:

AJOFM Ialomita

Secretariat

0243.231809

0243.230999

0243.231785 fax

Agentia locala Slobozia 

Sef serviciu

0243.230224

Punct de lucru Urziceni

0243.257372

Punct de lucru Tandarei

0243.273508

Punct de lucru Fetesti

0243.363200

 

 

V.                 Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

 

Site- ul www.ialomita.anofm.ro/ informatii publice

 

 

 

 

 

VI.              Programele şi strategiile proprii.

 

-Program de ocupare pentru anul 2015

-Planul de Formare Profesională pentru anul 2015

-Situaţia statistică a şomajului, înregistrat la nivel judetean- lunar

-Situaţia locurilor de muncă vacante, disponibile la nivel judetean- zilnic

 

 

VII.           Lista cuprinzând documentele de interes public

 

-Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ANOFM

-Structura organizatorică

-Programul de audienţe al conducerii AJOFM

-Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului

-Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi condiţiile de participare şi selecţie specifice cerute la concursurile organizate, potrivit legii, pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul ANOFM

-Situaţii şi raportări specifice pieţei muncii

-Informaţiile publicate pe site-ul AJOFM Ialomita

-Bilanţul contabil

-Structura bugetului

-Materiale informative elaborate de AJOFM Ialomita

-Acte normative în domeniul de activitate al ANOFM

-Raport anual de activitate

 

 

VIII.        Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 

 

-         Program de control măsuri active- proceduri

-         Planul anual de formare profesională

-         Prognoza cursurilor de formare profesională

-         Stadiul lunar al realizării planului de formare profesională

-         Raportul anual al activităţii AJOFM Ialomita

-         Programul anual de ocupare a forţei de muncă

-         Situaţia zilnica a locurilor de muncă vacante

-         Situaţia lunară statistică a şomajului înregistrat

-         Situaţia lunară operativă a şomajului înregistrat

-         Situatia  burselor locurilor de muncă

-         Realizările, la sfârşitul fiecărui trimestru, ale programului anual de ocupare a forţei de muncă.

a)                  Planul anual de audit public intern

b)                 Raportul anual al activitatii de audit public intern 

c)                  Comunicate de presa

-          Materiale informative privind piata muncii

-         Raport privind accesul la informatiile de interes public

-         Buletin informativ care cuprinde informatiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit legii;

-         Documente in vederea angajării, încetării raporturilor de serviciu şi de muncă în agenţie, adeverinţe;

-         Formulare europene E 301, E 302, E 303, U1, U2, U9, U0013.

 

 

IX.              Modalităţle de contestare a decizieie instituţiei publice în situaţia în care persoana se

consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, actualizată

 

 

ART. 21

    (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

    (2) Impotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de către persoana lezata.

    (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiata, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cat şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

    ART. 22

    (1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7(  Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenta solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informatiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile).

    (2) Instanta poate obliga autoritatea sau instituţia publica sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

    (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

    (4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă.

    (5) Atât plângerea, cat şi apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru.