SERVICII OFERITE

 

I. Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca prin:

1.      Medierea Muncii
2.      Informare şi Consiliere Profesională
3.
      Completarea veniturilor salariale ale angajatilor
4.
      Stimularea absolventilor institutiilor de invatamant care se incadreaza in munca
5.      Prima activare
6.
      Stimularea mobilitatii fortei de munca
7.
      Formare profesionala

8.      Servicii preconcediere

 

I.     Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca

Medierea muncii

Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.

Serviciile de mediere constau in:

-      oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora

-      publicarea locurilor de muncă comunicate de angajatori prin afisarea la sediile agenţiei şi punctelor de lucru şi postarea pe pagina de internet, actualizare zilncă

-      organizarea de burse ale locurilor de munca

-      preselectie de personal astfel incat sa existe o cat mai buna corelare intre solicitantul de loc de munca si postul vacant

        Informarea si consilierea profesionala

 Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor in cautarea unui loc de munca, in mod gratuit. Acestea sunt:
- furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
- evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
- dezvoltarea abilitatii si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea luarii deciziei privind propria cariera;
- instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, intocmirea unui CV).

       Completarea veniturilor salariale art.72 din Legea nr.76/2002 actualizată

Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata indemnizatiei de somaj beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, recalculata conform legii.

-Persoanele in cauza beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza cu normă întreagă în termen de 30 zile la un alt angajator.

-Nu beneficiaza de acest drept persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani

Prima de inserţie absolvenţi art.73^1 din Legea nr.76/2002 actualizată

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.
  (2) Prima de inserţie stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă în două tranşe, astfel:
  a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
  b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
            Nu beneficiază:
  a) absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
  b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;
  c) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
  d) absolvenţii care, în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării dreptului, au fost admişi într-unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale.

    Persoanele care beneficiază de prima de inserţie prevăzută la alin. (1) au dreptul la menţinerea primei acordate şi în situaţia în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în condiţiile în care încadrarea în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleaşi condiţii, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Prima de activare art.73^2 din Legea nr.76/2002 actualizată

Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1000 lei, neimpozabilă.

Prima de activare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă în două tranşe, astfel:

  a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

  b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.


   Nu beneficiază de prevederile alin. (1) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.
   Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

    Stimularea mobilitatii fortei de munca art.74, art.75 din Legea nr.76/2002 actualizată

Prima de încadrare

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă.


Cuantumul primei prevăzute la alin. (1) se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.

Prima de încadrare prevăzută la alin. (1) se acordă pe o perioadă de 12 luni.

 

În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale le asigură transportul sau le suportă cheltuielile aferente acestuia, prima încadrare nu se acordă.

 

 

Prima de instalare

(1) Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

(2) Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:
  a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
  b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.
  (3) În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare prevăzute la alin. (1), unul va primi suma prevăzută la alin. (2) lit. a), iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3), în situaţia în care angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:
  a) 3.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la lit. a);
  b) 6.500 lei pentru persoana aflată în situaţia prevăzută la lit. b);
  c) 3.500 lei pentru fiecare soţ aflat în situaţia prevăzută la (3).
  (5) Prima de instalare stabilită în cuantumurile prevăzute la alin. (2) şi (3) se acordă în două tranşe, astfel:
  a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;
  b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
  (6) Prima de instalare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (4) se acordă într-o singură tranşă, la data instalării.

 

Primele de mobilitate prevăzute la art. 74 şi 75 se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

 

          Prima de relocare art.76^2 din Legea nr.76/2002 actualizată

 

Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 lei.
       Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.
       Persoanele singure şi familiile sunt definite în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
       Cheltuieli pentru locuire = cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă.
       În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.
       Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile în care a fost acordată.

 

 

7.   Formare profesionala

     Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita organizeaza, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru someri. Persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca li se ofera astfel posibilitatea dobandirii cunostintelor teoretice si practice specifice unei noi meserii care sa mareasca sansele ocuparii unui loc de munca.

 8.   Servicii de preconcediere

     In cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile. Astfel, angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului Muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor ce urmeaza a fi disponibilizati. In perioada preavizului, angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.Pentru a veni in sprijinul persoanelor afectate de restructurarile care au loc in economie, angajatorii au obligatia de a instiinta agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
         AJOFM Ialomita poate derula urmatoarele activitati:
- plasarea pe locurile de munca vacante , existente pe plan local;
- informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala;
- reorientarea profesionala in cadrul unei unitati sau prin cursuri de formare de scurta durata;
- instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca;
- sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului.
Serviciile de preconcediere pot fi oferite si altor persoane, amenintate de riscul de a deveni someri.

  

II.     Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor

1.      Pentru incadrare absolventi ( art. 80 din Legea nr. 76/2002)

  Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ  primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent o suma in cuantum de 2 250 lei .          
            Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute mai sus pe o perioadă de 18 luni.

            Angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile art. 80 sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii.

2.  Pentru incadrare someri cu varsta peste 45 ani , unici intretinatori ai familiilor monoparentale, persoane cu handicap , someri de lunga durata sau tineri NEET( art. 85 din Legea nr. 76/2002)

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale , someri de lunga durata  sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă in cuantum de 2 250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra persoane cu handicap , precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata  persoane cu handicap primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, o suma in cuantum de 2 250 lei .

3.  Pentru incadrare someri care mai au 5 ani pana la pensionare (art. 85 din Legea nr.76/2002)

Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă in cuantum de 2 250 lei.

4.  Pentru incadrare tineri  cu risc de marginalizare sociala ( art.93 ^1 – 93^8  din Legea nr.76/2002)

           

Angajatorii care încadrează tineri în condiţiile unui contract de solidaritate, denumiţi în continuare angajatori de insertie, vor încheia convenţii cu Agenţia prin care aceasta se angajează sa ramburseze lunar salariul de baza stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare.

Tânăr cu risc de marginalizare socială - persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani,  înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:
             a)se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
             b)are dizabilităţi;
             c)nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
            d)are copii în întreţinere;
            e)a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
            f)este victimă a traficului de persoane.

Dacă la data încetării contractului de solidaritate angajatorii de insertie mentin raporturile de muncă cu tinerii incadraţi, aceştia beneficiază, în baza aceleiaşi convenţii, de rambursarea lunară a unei sume, în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tanarul beneficiar ar fi primit-o dacă dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei.

Suma se acorda angajatorului pe o perioada de maximum  2 ani, pana la împlinirea de către angajat a vârstei de 26 de ani.

Durata unui contract de solidaritate este cuprinsa intre 1 an si 3 ani.

5.  Pentru incadrare absolventi in vederea efectuarii stagiului – Legea nr.335/2013- privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

 Perioada de stagiu

- Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni de debut in profesie se considera perioada de stagiu

-Se desfasoara in baza unui Program de activitati propus de conducatorul de compartiment si aprobat de angajator.

            -Activitatea stagiarului este coordonata de un mentor propus de conducatorul compartimentului.

            -Mentorul trebuie sa aiba o experienta de  minim 2 ani in domeniul in care urmeaza sa se realizeze stagiul.

            Contractul de stagiu

-Contractul de stagiu se incheie odata cu contractul individual de munca, pe o durata de 6 luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu.

Evaluarea perioadei de stagiu

-Comisia de evaluare intocmeste un referat de evaluare

In baza acestui referat angajatorul elibereaza :

·         Certificat de finalizare a stagiului, in situatia promovarii evaluarii; in baza caruia perioada de stagiu constituie vechime in specialitate ;

·         Adeverinta prin care se recunoaste finalizarea stagiului, in caz de nepromovare a evaluarii.

 

Finantarea stagiului

Finantarea stagiului se poate realiza din urmatoarele surse:

·         Bugetul  propriu al angajatorului

·         Fondul social european

·         Bugetul asigurarilor pentru somaj

·         Sponsorizari ale persoanelor fizice si/ sau juridice

 

Din Bugetul Asigurarilor pentru Somaj, in baza contractului de stagiu, angajatorii , primesc lunar, la cerere pe durata contractului, o suma in cuantum de 2250 lei/luna, in limita fondurilor alocate

Suma se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.

 

In situatia finantarii din Bugetul Asigurarilor pentru Somaj  raporturile de munca ale stagiarilor trebuie mentinute pe perioada contractului de stagiu

In situatia in care, dupa incetarea contractului de stagiu, la initiativa angajatorului, inceteaza si contractul de munca, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelasi post de o alta masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta de lege.

 

 

6.  Pentru incadrare ucenici -  Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata

 

Ucenicia la locul de munca

Ř  Este un tip de formare profesionala;

Ř  Se realizeaza in baza unui contract de munca de tip particular;

Ř  Contractul de ucenicie la locul de munca este un contract ce se incheie pe durata determinata, prin care, ucenicul, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unui angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale

 

          Contractul de ucenicie la locul de munca

Ř  Se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana;

Ř  Se inregistreaza  la Inspectoratul Teritorial de Munca;

Ř  Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul si nu poate fi mai mare de 36 luni si mai mica de 12 luni.

 

 Cine poate incheia contract de ucenicie?

Persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Ř  a implinit varsta de 16 ani;

Ř  face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca ;

Ř  nu are calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca;

Ř   indeplineste conditiile de acces la formarea profesionala conform prevederilor OG nr.129/2000

Ř  Se pot incadra in munca in calitate de ucenici si  urmatoarele categorii:

Ř  cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca in Romania, conform reglementarilor legale in vigoare;

Ř  cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora.

 

       Documente necesare pentru incheierea contractului de ucenicie la locul de munca

Ř  Actul de identitate al ucenicului, in copie;

Ř  Certificatul de nastere,in copie;

Ř  Copii legalizate ale actelor de studii;

Ř  Certificatul medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia;

Ř  Dispozitia de repartizare;

Ř  Contractul de formare profesionala prevazut in OG nr.129/2010, in copie;

 

   Formarea profesionala a ucenicului

Ř  Cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica a ucenicului;

Ř  Timpul necesar pregatirii teoretice  a ucenicului este inclus in timpul de munca;

Ř  Are ca rezultat dobandirea unui certificat de competente profesionale;

Ř  Ocupatiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de munca sunt cele cuprinse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania

 

         Salariul ucenicului

Ř  este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare, pentru un program de 8 ore/zi, repectiv de 40 ore, in medie, pe saptamana.

 

Cine poate fi angajator?

 

-       Persoana juridica/fizica legal autorizata;

-       Intreprinderea  familiala

 

Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca

Finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se poate realiza din:

 

-Angajatorul  poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare ucenic, o sumă in cuantum de 2 250 lei/luna, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie;

-Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si  pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului;

-Angajatorul incheie o conventie  cu agentia  judeteana pentru ocuparea fortei de munca , in termen de 30  de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie la locul de munca .

 

        Documentele necesare angajatorului pentru incheierea conventiei:

       -Actul de identitate al ucenicului, in copie;

       -Contractul de ucenicie la locul de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, in copie.

 

        Documentele  necesare depuse de angajator pentru verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar:

        -un tabel nominal cu ucenicii incadrati in munca;

        -fisa de evidenta zilnica a salariatilor si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator;

       - raportul de monitorizare al planului de activitate a ucenicului;

       -declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor  sociale , impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii respective

           

Angajatorii care beneficiaza de facilitati sunt obligati sa mentina raporturile de munca  ale acestora pe  perioada contractului  de ucenicie la locul de munca .